Privacybeleid

Over het privacybeleid

Fleet & Mobility, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 164.

Vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Fleet & Mobility.

In deze Privacyverklaring legt Fleet & Mobility uit welke informatie over u wordt verzameld en aan wie het deze informatie doorgeeft.

Fleet & Mobility nodigt u uit om dit privacybeleid goed door te nemen. Tevens vindt U in deze Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe U ze kunt uitoefenen.

Voor alle vragen, opmerkingen en klachten kan u terecht op het e-mailadres info@fleet-mobility.be

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Fleet & Mobility, zoals

 • de administratieve dienstverlening om een overeenkomst te kunnen uitvoeren (bestellingen, orderbevestigingen, verzendingsnota’s, facturen, kredietnota’s)
 • nieuwigheden eigen aan de sector waarin we actief zijn ( cataloog, nieuwe producten, beurs, enz) aan U voor te stellen.
  Van wie verzamelen we gegevens ?
  Fleet & Mobility verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Fleet & Mobility een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst zal hebben.
  Het verzamelen en verwerken van gegevens
  Onder verwerking van gegevens verstaat Fleet & Mobility ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.
  Fleet & Mobility moet steeds de wettelijk vereiste toestemming van de klant/leverancier/persoon hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens.
  De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van Fleet & Mobility, en anderzijds op fysieke locaties bewaard.

Hoe verzamelt Fleet & Mobility gegevens?

• Persoonlijke gegevens door U medegedeeld

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan Fleet & Mobility een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, gender, adres en woonplaats. Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met Fleet & Mobility in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan een onze vestiging of op een beurs

• Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden

Persoonlijke gegevens die door potentiële klanten / leveranciers worden aangeleverd, in het kader van onze activiteit. Op vraag van een derde, gegevens delen, die van belang zijn om beroepsinfo te bezorgen. ( vb : cataloog, productinfo, enz bezorgen )

Waarom verzamelt Fleet & Mobility gegevens?

Fleet & Mobility verdeelt, als groothandel, snijgereedschappen, machines en toebehoren voor de voedingsindustrie op de Belgische markt.

Fleet & Mobility verzamelt persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden :

 • Dienstverlening en onderhouden van relaties :
  Fleet & Mobility verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Informeren in de breedste zin van het woord over producten, catalogen, nieuws, beurzen, eigen aan onze sector, via telefoon, GSM, e-mail, beurs, enz.
 • Financiële administratie
  Fleet & Mobility verwerkt persoonsgegevens teneinde de administratie inzake boekhouding, bestellingen, verzendingen, facturatie, enz. correct te kunnen uitvoeren.
 • Delen van gegevens
  Fleet & Mobility zal geen persoonlijke gegevens verkopen aan derden. Fleet & Mobility zal enkel met uw toelating, persoonsgegevens delen met personen die info wensen of een potentieel mogelijke handelsovereenkomst willen sluiten , eigen aan onze sector. Een uitzondering is wanneer Fleet & Mobility juridisch verplicht wordt gegevens door te geven.
 • Leveranciers
  Fleet & Mobility doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor verzending van goederen (transport), het uitvoeren van betalingstransacties, het uitvoeren personeelszaken (sociaal secretariaat), verkrijgen van info over producten eigen aan onze sector, nu of in de toekomst. Fleet & Mobility laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht, en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.
 • Beveiliging van de gegevens

Fleet & Mobility heeft de nodige stappen ondernomen o zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden

 • Bewaartermijn van de gegevens
  De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor het uitoefenen van onze organisatie, en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan Fleet & Mobility verplichten uw persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren.
 • Recht tot toegang tot de persoonsgegevens
  Fleet & Mobility geeft U de mogelijkheid tot het inzien van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht op antwoord op volgende vragen :
  • Verwerkt Fleet & Mobility mijn persoonsgegevens ?
  • Waarvoor worden / zijn deze persoonsgegevens verwerkt ?
  • Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er ?
  • Met welke categorieën van derden deelt Fleet & Mobility de persoonsgegevens?
  • Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens ?
  • Waarom verwerkt Fleet & Mobility bepaalde persoonsgegevens automatisch ?
 • Aanpassen/uitschrijven voor nieuws via 011 28 32 32 of via info@fleet-mobility.be
  Onderaan elke nieuwsmailing wordt de klant eraan herinnerd dat hij/zij zich kan uitschrijven of zijn gegevens kan aanpassen of verwijderen door e-mail naar info@fleet-mobility.be
 • Recht op verzet tegen verwerking van uw gegevens voor nieuwsberichten via mailing
  De ontvanger heeft op elk moment het recht op verzet tegen verwerking van haar/zijn gegevens voor nieuwsberichten (vb. beurs waaraan Fleet & Mobility deelneemt) via e-
  Recht op verbetering en verwijdering
  Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden
 • Recht ‘om vergeten te worden’ via info@fleet-mobility.be
  De ontvanger heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van Fleet & Mobility te laten verwijderen . Wanneer de ontvanger zijn/haar rechten uitoefent, vraagt Fleet & Mobility zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden.
  Fleet & Mobility moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de ontvanger te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij zich op frauduleuze manier deze rechten zou toe-eigenen

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00 F +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons: Fleet & Mobility – Kesterbeekbos,24 1501 Buizingen, info@fleet-mobility.be